Báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Kỳ báo cáo Đơn vị báo cáo
7676593 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH An Sinh A
7676614 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Tràng Lương
7676597 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Bình Khê II
7676609 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Nguyễn Văn Cừ
7676599 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Hoàng Quế
7676600 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Hồng Thái Đông
7676618 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Yên Đức
7676611 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Tân Việt
7676604 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Kim Sơn
7676606 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Mạo Khê A
7676619 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Yên Thọ
7676615 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Việt Dân
7676603 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Kim Đồng
7676608 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Nguyễn Huệ
7676610 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Quyết Thắng
7676613 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Tràng An
7676607 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Mạo Khê B
7676605 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Lê Hồng Phong
7676612 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Thủy An
7676596 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Bình Khê I
7676602 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Hưng Đạo
7676617 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Xuân Sơn
7676601 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Hồng Thái Tây
7676616 Báo cáo KHPTGD cấp học TH - Tháng 11/2019 Trường TH Vĩnh Khê
7676636 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2019 Trường THCS Mạo Khê II
7676635 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2019 Trường THCS Mạo Khê I
7676642 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2019 Trường THCS Tràng An
7676631 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2019 Trường THCS Hồng Thái Tây
7676627 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2019 Trường THCS Bình Khê
7676647 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2019 Trường THCS Yên Thọ
7676637 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2019 Trường THCS Nguyễn Du
7676639 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2019 Trường THCS Nguyễn Huệ
7676626 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2019 Trường THCS Bình Dương
7676645 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2019 Trường THCS Xuân Sơn
7676634 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2019 Trường THCS Lê Hồng Phong
7676625 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2019 Trường THCS An Sinh
7676638 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2019 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh
7676640 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2019 Trường THCS Tân Việt
7676641 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2019 Trường THCS Thủy An
7676644 Báo cáo KHPTGD cấp THCS - Tháng 11/2019 Trường THCS Việt Dân
7676590 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN Yên Thọ
7676570 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN Họa Mi
7676585 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN Tràng An
7676586 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN Tràng Lương
7676574 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN Hồng Thái Tây
7676588 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN Xuân Sơn
7676564 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN Bình Minh
7676572 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN Hoàng Quế
7676569 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN Hoa Mai
7676587 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN Việt Dân
7676584 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN Thủy An
7676573 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN Hồng Thái Đông
7676571 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN Hoa Phượng
7676565 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN Đức Chính
7676567 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN Hoa Anh Đào
7676575 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN Hưng Đạo
7676582 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN Sơn Ca
7676562 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN Bình Dương A
7676579 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN Lê Hồng Phong
7676589 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN Yên Đức
7676563 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN Bình Dương B
7676578 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN Kim Sơn
7676561 Báo cáo KHPTGD cấp học MN - Tháng 11/2019 Trường MN An Sinh B